Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Beautysalon wordt vertegenwoordigt door Patty de Rooij. In de algemene voorwaarden worden partijen aangeduid met Beautysalon Patty en cliënt.

2. Inspanningen Beautysalon Patty

Beautysalon Patty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Beautysalon Patty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Dit mag telefonisch en schriftelijk. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Patty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beautysalon Patty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beautysalon Patty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de weten  jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval

4. Betaling

Beautysalon Patty vermeldt alle  prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beautysalon Patty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Het afnemen van een tegoedbon wordt uitgegeven op basis van een bedrag, niet van een behandeling. Er is geen vervaldatum geldig. Er wordt geen geld teruggegeven indien de behandeling lager uitvalt dan het bedrag op de tegoed bon

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautysalon Patty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon Patty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Persoonlijke gegevens van de klant worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beautysalon Patty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Beautysalon Patty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Beautysalon Patty  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Monique-Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beautysalon Patty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  Beautysalon Patty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beautysalon Patty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Beautysalon Patty geeft de cliënt twee weken (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door  Beautysalon Patty geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Beautysalon Patty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Beautysalon Patty meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Beautysalon Patty wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk ( evt. per mail ) gemeld worden aan Beautysalon Patty.

Beautysalon Patty moet de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw worden verricht zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Patty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Patty het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder de verplichting de eventuele gestarte behandeling te voltooien.

13. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Patty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.